Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 324/QD-UBND 10/06/15 595
V/v thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
Quyết định 1090/QĐ-UBND 10/06/15 766
Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của PGD&ĐT thành phố Bến Tre
Công văn 3121/UBND 08/06/15 544
V/v tăng cường công tác quản lý tuyển dụng công chức viên chức


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành