Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thông tư 43/2017/TT-BTC 26/09/17 78
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Thông tư 61/2017/TT-BTC 26/09/17 148
Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Luật Quản ký sử dụng tài sản công 26/09/17 148
Luật Quản ký sử dụng tài sản công
162/2014/TT-BTC 10/02/17 177
Quy định chế độ quản lý tính hao mòn tài sản ...
68/2012/TT-BTC 10/02/17 133
Quy định về đấu thầu mua sắm tài sản ...
46/2015/NĐ-CP 10/02/17 115
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng ....
05/2015/QĐ-HĐND 10/02/17 114
Về quản lí giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05/2010/NĐ-HĐND 10/02/17 73
Về phân cấp quản lý tài sản nhà nước của tỉnh Bến Tre
83/2015/QH13 10/02/17 130
Về ngân sách Nhà nước
Mẫu lập dự toán 2017 17/05/16 199
Mẫu lập dự toán 2017
Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT 04/11/15 426
Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 21/2005/TT-BTC 04/11/15 365
Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Thông tư 20/2014/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH 21/01/15 561
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP
Cv 1007/PGD&ĐT 17/10/14 648
Về việc quyết toán quý III năm 2014
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHẬN TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÁNG 9 NĂM 2014 17/10/14 862
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHẬN TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÁNG 9 NĂM 2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành