Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thư Mời 24/02/17 154
Họp triển khai kế hoạch Đại hội CĐ (có điều chỉnh)
07c/NQ-BCH 24/02/17 82
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành tổng LĐLĐVN
13/LĐLĐ 24/02/17 86
Báo cáo tổng kết nhiệm ký 2017
12/KH-LĐLĐ 24/02/17 55
Phòng, chống tham nhũng năm 2017
11/KH-LĐLĐ 24/02/17 47
Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
10/LĐLĐ 24/02/17 45
Triển khai thực hiện kết luận số 11-KL/TW
10/KH-LĐLĐ 24/02/17 42
Thực hiện công tác tuyên truyền khởi nghiệp năm 2017
09/LĐLĐ 24/02/17 62
Hướng dẫn thực hiện NĐ 159/NĐ-CP
159/2016/NĐ-CP 24/02/17 94
Quy định thi hành một số điều luật thanh tra ....
05/HD-LĐLĐ 24/02/17 83
Hướng dẫn công tác nhân sự BCH đại hội công đoàn
04/Ctr-LĐLĐ 24/02/17 67
Chương trình thực hiện Nghị quyết lần 7 .....
12/LĐLĐ 24/02/17 160
Báo cáo số liệu nữ công
03/Ctr-LĐLĐ 24/02/17 90
Chương trình công tác nữ công
THÔNG BÁO 21/02/17 197
Về việc đăng ký danh sách dự thi "Thanh lịch công sở"
334/KH-BVCTBPN-HLHPN-LĐLĐ 17/02/17 650
Kế hoạch liên hoan "Thanh lịch công sở"


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành